Sistem Perakaunan Perniagaan Percuma Forex
Sistem Perakaunan Perniagaan Percuma ForexPENYATA PENDAPATAN / PENYATA UNTUNG RUGI (DEMONSTRACAO DE RESULTADOS) Selain dari Kunci Kira-kira, maklumat berkaitan dengan prestasi perniagaan juga boleh dianalisa dengan menggunakan Penyata Pendapatan. Penyata Pendapatan (Declaracao de Renda) atau Penyata Untung dan Rugi (Declaracao de Perda de Lucro de Lucro (P amp L)) menunjukkan ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu. Ia dapat menunjukkan apa yang berlaku de dalam butiran kunci kira-kira. Aset selepas digunakan, is menjadi perbelanjaan kepada perniagaan. Bagaimana ianya boleh berlaku Ia boleh berlaku melali perbelanjaan yang dipanggil susut nilai (depreciacao). Ianya juga menunjukkan nilai dalam bentuk RM produto a partir de perangidata yang dijual, sama ada dalam bentuk tunai atau kredit. Di antara butiran yang perlu ada de dalam Penyata Pendapatan ialah: a. Hasil b. Keputusan aktiviti kendalian c. Kos kewangan d. Pembahagian keuntungan dan kerugian daripada syarikat sekutu dan usahasama e. Belanja cukai f. Untung atau rugi daripada aktiviti biasa g. Kepentingan minoriti h. Untung atau rugi bersih bagi deutsch tempo Pendapatan Pendapatan boleh diterma dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Pendapatan tunai ialah bayaran yang diterim dari jualan ladang dan pendapatan lain. Pendapatan, bukan, tunai, pula, diterima, dalam, bentuk, barangan, perkhidmatan. Bayaran yang diterima dalam bentuk hasil padi, umpamanya ialah pendapatan bukan tunai. Satu lagi, ialah, hasil, ladang, yang, digunakan, sendiri, oleh, keluarga, petani, seperti, sayur-sayuran, buah-buahan, yang, digunakan, sendiri. Perbelanjaan Perbananjaan juga boleh diteram dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Peribanjaan tunai meliputi pembelian baja, racun, baka ternakan, makanan ternakan dan biji benih. Perilanjaan bukan tunai pula ialah perbelanjaan seperti susut-nilai jentera, peralatan dan bangunan. Walaupun tiada pembayaran tunai para a venda em tailandes, tetapi pengurangan nilai ini menunjukkan satu perilanjaan perniagaan dan mesti dimasukkan ke dalam penyata pendapatan. Jadual menunjukkan penyata pendapatan Perniagaan ABC, sequoia syarikat perladangan yang menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan ladang pada tahun 2008. Pendapatan Ladang tunai Pendapatan tunai biasanya diperolehi daripada jualan tanaman seperti getah, jagung, buah-buahan dan ternakan kambing. Sebarang keuntungan atau kerugian hasil daripada penjualan activo yang digunakan di lading seperti jentera dan mesin juga dikira sebagai pendapatan lading. Nilai yang disenaraikan adalah perbezaan di antara harga jualan ativos dengan nilai bukunya. Jika harga jualan lebih besar daripada nilai buku, keuntungan ini dianggap sebagai pendapatan tambahan. Palavras-chave para esta foro kiran susut-nilai yang besar telah dikira terdahulu. Kerugian pula berlaku apabila harga jualan kurang dari niali buku. Ini menunjukkan jumlah susut-nilai telah dikira rendah pada tahun-tahun terdahulu, atau asset terlebih nilai dalam inventori. Perilanjaan Ladang tunai Terdapat dua kategori perbelanjaan ladang tunai yang ditunjukkan dalam Jadual 7.2. Perbelanjaan tetap tunai, termasuklah cukai tanah, bunga dan sewa. Susut nilai tidak termasuk dalam perbelanjaan tetap tunai. Peribanjaan berubah tunai pula termasuklah baixa, biji benih, makanan ternakan, upah buruh dan kos entrada-entrada lain yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai Di antara butirannya ialah susut-nilai dan nilai inventori. Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai seperti susut nilai ini akan mengurangkan keuntungan perniagaan pada tahun tersebut. Begitu juga pelarasan bukan tunai yang kedua ialah nilai inventori. Di antara contoh inventori ialah aset yang mempunyai nilai di tambad diladang, aset yang dibeli untuk dijual semula, dan bekalan makanan seperti makanan ternakan dan baja diambilkira dalam pelarasan ini. Baka ternakan yang bertambah seperti kambing baka dari tiga ekor kepada lima ekor dianggap sebagai aset dan dianggap sebagai perubahan inventori. Nilai perubahan inventori positif jika ada pertambahan inventor dan negatif jika sebaliknya berlaku. Pelarasan yang terakhir untuk pendapatan bukan tunai ialah nilai keluaran yang digunakan oleh keluarga peladang. Pendapatan, ladang, bersih, tunai, Pendapatan, ladang, bersih, tunai, ialah, perbezaan, antara, jumlah, pendapatan, tunai, dengan, jumlah, perbelanjaan, tunai. Pendapatan ini lebih tepat jika dianggap sebagai aliran tunai bersih tunel daripada perniagaan ladang setelah diselaraskan untuk sebarang keuntungan atau kerugian daripada jualan aset. Pendapatan ladang bersih tunel tidak boleh dianggap keuntungan perniagaan pada tahun tersebut kerana ia tidak memasukkan butiran seperti susut-nilai dan perubahan inventori. Jadual 7.2: Penyata Pendapatan (atau Akaun Untung Rugi) Perniagaan ABC pada 31 hb. Descritivo 2008 (dalam RM) PENDAPATAN LADANG TUNAI Jualan ternakan 20.000.000 Jualan getah 8.000.000 Pendapatan tunai lain 800.000 Untung / atum de rolamento jualan aset 13.626 Jumlah pendapatan tunai 28.813.626 PERBELANJAAN LADANG TUNAI Bahan mentah (Materias-primas) 10.000.000 Kos pengeluaran (custos de fabricacao diretos) 10.000.000 Perbelanjaan Pemasaran (Despesas administrativas) Auditoria Yuran (honorarios de auditoria) 57.445 Gaji pengurusan (salario de gestao) 1.000.000 Peribanjaan pejabat (despesas administrativas) 1.000.000 Komisyen pengangkutan (comissoes de transporte) 500.000 Pelancongan dan promosi Despesas de escritorio) 1.000.000 Perbelanjaan am (despesas gerais) Insuran (seguro) 500.000 Cukai (impostos) 250.000 Sewa (aluguel) 250.000 Pembaikan (reparacoes) 250.000 Utiliti (utilitarios) 250.000 Jumlah perbelanjaan tunel 26,057,445 Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai Susut nilai (depreciacao) Pendapatan Kasar 2,056,181 Lain-lain Pendapatan 454,083 Pendapatan ladang bersih 2,510,264 Analisacao Nisbah-nisbah keberuntungan (Ritmos de Rentabilidade) Nisbah keberuntungan menggambarkan peratus keberuntungan syarikat berbanding jualan yang telah, jumlah aset yang telah digunakan sepanjang satu tempoh Kewangan. Antara nisbah keberuntungan yang penting termasuk nisbah keuntungan kasar berbanding dengan jualan (racio de lucro bruto), nisbah keuntungan bersih berbanding dengan jualan (racio de lucro liquido), nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (retorno sobre o capital empregado) dan nisbah pulangan pelaburan ). Formula untuk mengira nisbah keuntungan kasar ke atas jualan (lucro sobre as vendas proporcao) adalah: (keuntungan kasar) / (jumlah jualan) x 100 X Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai de X ialah 25, dentro de um saco de bagagem RM1 de jualan, sebanyak de RM0.25 diperolehi sebagai keuntungan kasar. Formula untuk mengira nisba keuntungan bersih ke atas jualan (lucro liquido sobre a racao de vendas, POS) adalah: (keuntungan bersih) / (jumlah jualan) x 100 X Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X de ialah 10, em um saco de compras secional RM1 jualan, sebanyak RM0.10 diperolehi sebagai keuntungan bersih. Ia menunjukkan, keuntungan, yang, diperolehi, bagas, setiap, 1 RM jualan. Formula unguia de mengira nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (atau nisbah tanggungan) adalah: (keuntungan bersih) / (jumlah aset) x 100 X Nisbah ini tanggungan ini digunakan untuk menunjukkan kebohan syarikat untuk menggunakan aset bagi menghasilkan keuntungan. Sekiranya nilai X ialah 15, berta da sequencia de RM1 aset yang digunakan, tela de menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM0.15. Nisbah-nisbah kecairan (Razoes de Eficiencia) Nisbah kecairan mengukur keupayaan sesebuah entiti perniagaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Keupaayan entiti perniagaan tersebut melaksanakan tanggungjawab tersebut tutunya bergantung kepada kecukupan wang tunai dan aset-aset lain yang boleh ditukar kepada tunel sebelum tanggungan (liabiliti) semasa tersebut matang. Ada dua formula yang kerap digunakan untuk mengukur nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa (proporcao atual) dan nisbah kecairan (taxa de teste acida atau taxa rapida asets). I) Formula untuk nisbah semasa (relacao corrente) (jumlah aset semasa) / (jumlah liabiliti semasa) X: Contohnya nisbah semasa ialah 2 kali. Ini bermakna bagi perniagaan tersebut aset semasa entiti perniagaan tersebut melebihi sebanyak 2 kali ganda dari tanggungan semasa. Perniagaan ini mampu memenuhi tanggungan dan bil-bil semasa (contas correntes e obrigacao). Ii) Formula untuk nisbah kecairan (razao de teste acida atau ratio de asets rapido) (aset semasa-stok inventori) / (liabiliti semasa) X: Y Dissababkan stok inventori merupakan aset yang mempunyai kecairan yang rendah, maka ada kalanya ianya diasingkan dari aset semasa, Maka didapati aset semasa yang lebih mudah dicairkan. Contohnya nisbah kecairan ialah 1.2 kali. Ini bererti aset sema yang mudah ditukar kepada tune adalah 1.2 kali ganda dari liabbiliti semasa. Jika, nisbah, kecairan, lebih, dari, satu, bererti, firma, tidak, menghadapi, masalah, kecairan. Nisbah-nisbah kecekapan (Razoes de Eficiencia) Nisbah kecekapan mengukur kecekapan entiti pernagaan menggunakan sumbernya untuk menghasilkan jualan. Sebagai contoh, firma yang menghasilkan jualan bernilai RM6 Comprar imediatamente Algumas opcoes estao disponiveis para este produto. I) Nisbah pulangan aset tetap (proporcao de volume de negocios fixa) Nisbah pulangan aset tetap mengukur kecekapan firma de fabrico pelaburan ke atas aset tetapnya. Formula pengiraan: (Jumlah jualan) / (Jumlah aset tetap) Pulangan (volume de negocios) (ii) Nisbah pulangan jumlah aset (proporcao total de volume de negocios) Nisbah pulangan jumlah aset mengukur kecekapan firma menggunakan aset untuk menghasilkan jualan. Formula pengiraan: (Jumlah Jualan) / (Jumlah aset tetap) Pulangan (volume de negocios) Semakin tinggi pulangan, bererti semakin besar pulangan ke atas pelaburan (ROI). Kebiasaannya nilai pulangan (volume de negocios) dengan pulangan perniagaan lain dalam industri yang sama (normas da industria). Sekiranya nilai pulangan rendah, pihak pengurusan perniagaan, perlu menggunakan, aset mereka dengan, lebih cekap, meningkatkan harga keluaran jika boleh, menjual aset yang tidak efektif, atau mengurangkan akaun hutang tak berbayar. Unidade da memoria Pengiraan Penyata Kunci kira-kira. Dapat kan software pengiraan penyata / aliran tunai kewangan perniagaan dalam bahasa inggeris / ingles dan bahasa malaysia di softwareperniagaan. mybizcoreSistema Perakaunan (Excel) Ayu 210 - Sex 8 / Ago / 2014 12:11 pm Sekanya anda menjalankan perniagaan atau baru memuakan perniagaan, dapatkan sistem perakaunan Menggunakan Excel ini yang mudah dan murah untuk merokodkan transaksi harian anda. Harga yang saya tawarkan adala sangat murah. Cuma RM80 sahaja. Caj extra sebanyak RM50 sekanya ein ingin saya memberikan latihan persendirian cara penggunaan sistem ini. Latihan ini cuma untuk perniagaan di KL, Selangor, Kedah, P. Pinang, Perlis dan Johor. Saya juga menyediakan perkhidmatan perakaunan. Sistem ini diberikan porcuma kepada pelanggan saya. Hubungi saya untuk maklumat lanjut. Kelab Diskusi Usahawan (KDU) Siri 6 Rabu 30 de novembro de 2016 di DPMM Putrajaya Klinik Usahawan: Skim Pembiayaan Credit Guarantee Corporation (CGC) Penyediaan Aliran Tunai 8 Dis 2016 di DPMM Putrajayasalam Semua warga MC. Kepada sesiapa yang ingin mendapatkan sistema perakaunan yg simples menggunakn sobresalir bolehkan dgn harga R $ 75,00 sahaja..sistem ini telah diformulakan dan boleh terus guna hanya dengan masukkkan figura je. Mudah dan senang .. xperlu lg anda pening kepala fikir mcm nk mancha de manutencao do sistema perakaunan. Jika berminat utk dapatkannya boleh hubungi saya: e-mail: luziza79yahoo. co. uk atau hp. 016-3059770 (sms sahaja) Kelab Diskusi Usahawan (KDU) Siri 6 de Rabu 30 de novembro de 2016 de DPMM Putrajaya Klinik Usahawan: Skim Pembiayaan Credit Garantie Corporation (CGC) Penyediaan Aliran Tunai 8 Dis 2016 de DPMM Putrajaya Rosman 21 - Qua 1 / Fev / 2012 5:15 pm e-mail: sedikit info kepada sy juga amanarifikhalifah. my Akamil6 - Sab 4 / Feb / 2012 23:30 Khidmat membuat software untuk anda. (Murah) - Khas untuk pemilik kedai (runcit, hardware, dobi apa-apa shj kedai) dan kpd yang berminat individual. Apa - apa sahaja sistem yg anda fikirkan untuk memudahkan e um kami boleh bangunkan software untuk anda. Susah nk lidar com bisnes. Susah nk kira stok barang, kira keuntungan, nk kira ativos syarikat. (RM2000 - 4000) Nak beli software de sahaja dkt pasaran terlalu mahal (RM1000 - 1500) Simbolo do sistema de ponto de venda (RM1000 - 1500) Simbolo do banco de dados do banco de dados (RMY - 1500) Simbolo do banco de dados do banco de dados. O software de Nak e um software de Nak que e um software de Nak que usa um software de Nak e um programa de software de Nak que inclui um software de Nak e um software de Nak. Anda): sistema de ponto de venda Boleh guna codigo de barras scan Boleh rescisao de impressao Boleh atualizar Bantuan akan diberikan percuma Boleh cheque check barang Boleh verificar jualan harian, bulanan, tahunan x perlu beli impressora resit yang mahal x perlu beli komputer caixa (guna laptop komputer anda shj) Hubungi O email. Kamilalphazonetech Telefone. 01 - 30 de janeiro de 2012 Azizah 54 - Qua 22 / Fev / 2012 10:34 am saya berminat, e-mail kan. tq Azizul 12 - Sab 25 / Fev / 2012 11:30 am azizah 54: sila bg email. tq Sizuka 2 - Ter 28 / Fev / 2012 11:36 am saya berminat. Minta e-mail ke warisanbumiyahoo Ashk Tech - Qui 8 / Mar / 2012 12:09 am email bg sy gak. Mhdarif76gmail Shasha 55 - Dom 18 / Mar / 2012 21:20 sye berminat. bole cite detalheshashacute88yahoo Azizul 12 - Sab 24 / Mar / 2012 6:44 sila ambil perhatian..harga software sistem perakaunan excel ini akan dinaikkan harga menjadi Feira, 1 de abril de 2012..sesiapa beminat sila dapatkan cepat utk harga a partir de 1 de abril de 2012..selepas itu harga akan bertukar kepada a partir de RM50.00. Syawal - Dom 25 / Mar / 2012 11:39 am e-mail saya syawalabulhaq88gmail Bau Hun - Seg 26 / Mar / 2012 10:12 pm email saya maklumat lanjut. bauhun75gmail Mohammad Ismail Kamarul - Qua 18 / abr / 2012 0:25 pm por favor me detailsKhadijah Binti Abd Rahman - Sex / May / 4, 2012 0:31 salam..boleh tlg emailkan detalhes nk formato tau camne dia..mcm UBS tak alkhadijah1712yahoo. sg Azizul 12 - Sab 5 / Jun / 2012 12:11 saya emailkan..tq - khadijah 60 Ebook Pernigaan - Sab 19 / Jun / 2012 20:35 MODERADOR Tumpang Iklan 60 Ebook Perniagaan Bahasa Melayu dan percuma Asas Perniagaan / Kertas Kerja Termasuk GRATIS - BELAJAR MEMGUNAKAN MICROSFT EXCEL UNTUK PERNIAGAAN - 9 CONTOH KERTAS KERJA PERNIAGAAN dan BANYAK LAGIZameerzidane - Sab 16 / Jun / 2012 21:20 saya berminat zameerzidanegmailza Azizul 12 - Seg 18 / Jun / 2012 12:32 pm pt. Zameer, saya dh emailkan..sila verificar mail inbox..tq. Ddin - Sex 29 / Jun / 2012 3:12 am Cara baru paling mudah uruskan akaun kewangan Bisnes anda databiz. weebly Boblomu - Sex 29 / Jun / 2012 4:08 pm emailkan detalhe pada saya. Kalau boleh nk tgk demo nye versao sekali. boblomuyahoo Lady Lizz - Sun 8 / Jul / 2012 14:22 e-mail ke bluelizardoasisgmail Anizawati - Sab 14 / Jul / 2012 14:19 e-mail detalhe anizawatikasminyahoo Kayrol 2 - Qua 18 / Jul / 2012 19:52 saya berminat sila emailkan detalhe kayrolkyahoo Tyunik - Qui 30 / Ago / 2012 3:32 pm email saya juga. Tyunikymail Azizul 12 - Sab 1 / Set / 2012 3:38 pm dh e-mail..tq Jayde - Seg 3 / Sep / 2012 3:27 pm por favor envie um email para kat saya jga. Soja jginsaluyahootq. Muito Azizul 12 - Seg 3 / Sep / 2012 3:49 pm dh e-mail .. tq. Amfik - Ter 11 / Sep / 2012 12:20 am email kat saya. tq amfik88gmail Azizul 12 - Ter 11 / Set / 2012 13:13 dh email..tq Gurlz 2 - Mon 8 / Out / 2012 16:28 e-mail maklumat dkt sy tq pkidccugurlzyahoo Azizul 12 - Ter 9 / Out / 2012 16:19 dh Email..tq. Aishah 65 - Qui 11 / Out / 2012 02:28 minta emailkan kat saya - aishahalhabshiyahoo --- Shahkafe tk - Sex 12 / Out / 2012 15:05 saya juga kuntau4813yahoo Azizul 12 - Sex 12 / Out / 2012 18:05 e-mail dh ..sila verificar..tq Azhar 2 - Qua 17 / Out / 2012 5:04 mintai detalhe. Tq rahzabizyahoo Rohaida 10 - Qua 18 / Out / 2012 2:53 pm minta emailkan kat saya detalhes nya. tq aidarohaidayahoo. co. uk Azizul 12 - Sex 19 / Oct / 2012 3:22 dh email..tq Nurulnaim 2 - Sab 27 / Oct / 2012 12:00 am e-mail sy nurilshamyahoo Azizul 12 - Seg 29 / Out / 2012 11:00 am dh e-mail..sila verificar..tq. Anwanirul - Qua 7 / Nov / 2012 10:56 am saya pun nak jgak..anwanirul8066gmail Azizul 12 - Seg 12 / Nov / 2012 11:54 pm dah email. Sila check..tq Zila 82 - Qua 14 / Nov / 2012 1:14 pm berminat. Detalhes do email do plss. Tq. Nrzilahyahoo Azizul 12 - Sex 16 / Nov / 2012 4:38 pm dh e-mail..sila verificar..tq. Iniciar Pagina 1 Proximo (Total 84 comentarios)